EN

เอกสารสำหรับใช้ในการจดทะเบียนบริษัท/หจก.

รายการเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนไปยื่นจดทะเบียนบริษัท/หจก.


1.บอจ.1 — แบบ บอจ.1 คือ หน้าหนังสือรับรอง นั่นเอง จะมีความพิเศษในการพิมพ์(การปริ้น)ออกมา คือ คุณต้องพิมพ์หน้าหลัง

2.บอจ.2 — แบบ บอจ.2 มี 2 หน้า สำหรับแบบฟอร์มนี้ คือ บริคณห์สนธิ นั่นเอง ในเอกสารนี้จะประกอบไปด้วย ชื่อบริษัท และรายชื่อผู้ร่วมก่อการ (ภาษาทางการเขาว่างั้น จริง ๆ ก็คือผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทนั่นเองคะ) กรอกข้อมูลผู้เริ่มก่อการทุกคนให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อให้ผู้เริ่มก่อการเซ็นต์คะ ส่วนหน้า 2 เป็นรายละเอียดของคนเซ็นต์ รับรองลายมือชื่อ ก็ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและให้คนรับรองเซ็นต์จ้า

3.บอจ.3 — แบบ บอจ.3 คือ แบบรายการจดทะเบียนจัดตั้ง มีทั้งหมด 2 หน้า

4. แบบ ก. —- แบบ ก. คือ แบบกรรมการเข้าใหม่ เป็ฯแบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดข้อมูลกรรมการเข้าใหม่

5.แบบ ว.—- แบบ ว. คือ แบบวัตถุประสงค์ของบริษัท

6. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท

7. แบบจองชื่อนิติบุคคล ( แบบจองชื่อนิติบุคคล ได้มาในขั้นตอนการจองชื่อบริษัท) ดูรายละเอียดวิธีการจองชื่อ

8. แบบ บอจ.5 คือ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ค่ะ

9.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้

10.สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

11.สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)

12.สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

13.แบบ สสช.1

14.แผนทีตั้งสำนักงาน

15.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน

16. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

17.ตราสำคัญของบริษัท

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปยื่นขอจดทะเบียนบริษัท ได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าใกล้บ้านคุณค่ะ สำหรับสถานที่ในการไปจดทะเบียนบริษัท/หจก. ในกรุงเทพมหานคร ดูได้ที่  จดทะเบียนบริษัทได้ที่ไหน