EN

เจย์ ไอ บัญชี

blog-thumb

ประเภทธุรกิจ

บริการจดทะเบียน / แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท

บริการด้านบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการทางธุรกิจอื่น ๆ

รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

2,500 บาทต่อเดือน  0-20 รายการต่อเดือน


3,000 บาทต่อเดือน  20-30 รายการต่อเดือน


4,500 บาทต่อเดือน  31-60 รายการต่อเดือน

รายละเอียดอื่นๆ

  • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
  • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
  • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
  • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท